Antminer

BTC/BCH/BSV SHA256

Mã hóa LTC/DOGE

ETHW/ETHF/ETC Ethash

Equihash ZEC

DASH X11

Bài hát đại bàng của CKB

KDA Blake(2S)

HNS Blake2B+SHA3

Độ căng DCR Blake256r14/BTM/SC Blake(2b)

Phần mềm quản lý